«Усэпсэ»

МКОУ СОШ№1 с.п.Чегем Второй Чегемского района КБР

официальный сайт

Сведения об ОО

901032
Сегодня
Эта неделя
Этот месяц
Всего
54
799
1389
901032
Счетчик joomla

Яндекс.Метрика

 

 

«Усэпсэ»

Пятница, 29 Апрель 2022 14:33
«Усэпсэ»

Зэпеуэм и мурадащ пэщ1эдзэ классхэм щ1эсхэм я бзэр хуэкъутауэ къэгъэхъуныр; сабийхэр адыгэ усак1уэхэм я 1эдакъэщ1эк1хэм дегъэхьэхыныр; лъэпкъ усыгъэм и 1эф1ып1эр зыхегъэщ1эныр; сабийр и унагъуэм нэхъри пэгъунэгъу щ1ыныр; зэф1эк1 зи1э сабийхэр къэлъытэныр.     Зэпеуэм хэтхэм я къэлэнащ адыгэ усак1уэхэм я 1эдакъэщ1эк1 усэ гук1э гъэхуауэ къеджэну, унагъуэм щ1эс адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм щыщ къыдыхэту, абы къыщынэмыщ1а ягурылъ псор дакъикъитху нэхъыбэ мыхъу видео зытрагъэхыу хэщ1ап1эм ирагъэхьын хуейуэ. Видео гъэлъэгъуэныгъэм презентаци, макъами к1эщ1этын хуейт.

           Мы зэпеуэм Гран-при тыгъэ лъап1эр къыщихьащ Шэджэм- Къундетей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджап1эм щеджэ К1ыщ Алинэ. (Егъэджак1уэ К1ыщ Зарейтэ). Алинэ ягъэгушхуэу къыдыхэтащ и унагъуэм щ1эс псори: и адэшхуэ К1ыщ Бориси, и анэшхуэ Иди, и адэ анэри, и шыпхъу ц1ык1ури.

    Ет1уанэ увып1эри къыхуагъэфэщащ Шэджэм- Къундетей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджап1эм щеджэ Беслъэней Алинэ. (Егъэджак1уэр К1ыщ З.А.) Абыи къыдыхэтащ и унагъуэм щ1эс псори: и адэшхуэ Беслъэней Артур я пашэу.

    Еджак1уэ ныбжьыщ1эхэм я ехъул1эныгъэмк1э дохъуэхъу. Дяпэк1и тхьэм иригъэф1ак1уэхэ. Шэч лъэпкъ хэлъкъым апхуэдэ унагъуэ ди1эу ди бзэр хъума зэрыхъунум.

 

Удовлетворяет ли Вас качество преподавания учебных предметов в школе?

Новости школы

Слайд-шоу